RGPD - DE BESCHERMING VAN UW PRIVÉ GEGEVENS TELT VOOR ONS

1. Definities

« Laadstation(s) »: betekent de laadstation(s) voor elektrische voertuigen die deel maken van het Contract, zoals beschreven in de Bestelbon.

« Bestelbon »: betekent de bijzondere voorwaarden voorgesteld aan de Klant in het kader van het Aanbod, met namelijk de keuze van zijn opties, de facturatie voorwaarden, de tariefvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden. De Bestelbon wordt door de Klant getekend en vormt met de AGV een ondeelbaar geheel;

« Klant »: betekent een fysieke persoon die handelt met doeleinden die geen deel maken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of wettelijke activiteiten (volgens het artikel I.1. 2° van de Economische Gerchtelijke Code) zoals hierboven bedoeld, en die recht op het Aanbod heeft onder voorbehoud van de voorvermelde voorwaarden in dit document.

« Contract »: betekent het geheel dat bestaat uit deze AGV, de Bestelbon en de mogelijke bijlagen, en ook indien nodig, alle toekomstige nieuwe Bestelbon.

«  Offerte »: betekent een gedetailleerde offerte van ELTO BELUX voor de Klant, volgens zijn aanvraag.

« Factuur »: betekent de eindfactuur verstuurd aan de Klant en die de verschillende betalingen samenvat die ELTO BELUX heeft gekregen van de Klant naar aanleiding van de uitvoering van het Contract.

« Installatie » : betekent de dienstverlening in het kader van het Contract die het mogelijk maakt om het Materiaal te installeren, voor een gebruik dat overeenkomt met de behoeften van de Klant volgens de voorafgaande vragenlijst.

« Materiaal » : betekent alle verkochten goederen in het kader van het Contract en die op de bestelbon verschijnen. Dit bestaat uit de lader(s) en de overige mogelijke nodige elementen. 

« Indienststelling » : betekent, in het kader van het Contract, de prestatie, na afloop van de installatie, waarna de Klant het Materiaal moet kunnen gebruiken.

« Prestatie(s) » : beteken(t)(en) de door de Klant afgesloten dienst(en) en die ELTO BELUX verplicht moet leveren in goede navolging van de Bestelbon.

« Onderaannemer » : betekend een eenheid, die van ELTO BELUX de opdracht krijgt om de levering en de installatie van het Materiaal bij de Klant uit te voeren, in overleg met de Klant.

1. Wie is aansprakelijk voor de behandeling?

De persoonsgegevens van de Klanten worden verzameld en behandeld door ELTO BELUX, conform haar privacybeleid hieronder omschreven, en ook conform de wetgeving van pas, namelijk het reglement (UE) 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van de privégegevens tegenover de behandeling van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, tevens de Belgische wet van 30 juli 2018 omtrent de bescherming van de fysieke personen tegenover de behandelingen van de persoonsgegevens.

ELTO BELUX, als aanspakelijke eenheid voor de afhandeling, verzamelt de persoonsgegevens van de Klanten voor volgende doeleinden:

ELTO BELUX behandelt de persoonsgegevens van de Klanten conform de GDPR.

De behandelingen van ELTO BELUX hebben als doeleinden het leveren van de Diensten opgenomen in het Contract en het respect van de respectieve verplichtingen van alle betrokken Partijen (levering en Installatie van het Materiaal, advies omtrent de Installatie en het gebruik van het Materiaal, facturatie, schuldvordering...).

Het privacybeleid omschrijft hoe ELTO BELUX deze persoonsgegevens verzamelt, behandelt, gebruikt en doorgeeft. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het privacybeleid volledig deel maakt van het Contract.

2. Persoonsgegevens:

ELTO BELUX behandelt persoonsgegevens in het kader van zijn diensten. Deze diensten bestaan uit de activiteiten in verband met de grootte van een werf, de installatie van een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, de Indienststelling van deze infrastructuur en het toekomstige beheer, waarvan de aftersales. Met persoonsgegevens wordt er verstaan: alle informatie over een fysieke persoon die geïndentificeerd is of kan zijn. Dit kan omvatten:

·       Contactinformatie zoals de naam, voornaam, telefoonnummer, huisadres, emailadres, geboortedatum, geboorteplaats, enz.;

·       De gegevens die u aan ELTO BELUX doorgeeft, of die in het bezit van ELTO BELUX komen tijdens de uitvoering van het Contract, zoals informatie over de bankrekening, enz.;

·       De gegevens die u aan ELTO BELUX doorgeeft, of die in het bezit van ELTO BELUX komen in andere contexten dan de eerste contact, de evenementen, de leveranciers, enz.

3. Doelen:

In het kader van de levering van de Diensten afgesloten in het Contract, en als de Klant daar niet uitdrukkelijk tegen was in de voorziene voorwaarden in punt 9.7. hierna, ELTO BELUX zal de verzamelde gegevens mogen gebruiken met commerciële profiling doeleinden of profiling met commerciële doeleinden om de Klant te informeren over zijn nieuwe aanbiedingen en gelijkaardige diensten en/of deze van zijn partners.

Voor zijn legitieme interesse, zal ELTO BELUX tevens de ve ​rzamelde gegevens kunnen gebruiken om naar de Klant een tevredenheidsonderzoek of aanvragen van meningen over de dienstverlening of het Aanbod te sturen, met het oog op de verbtering van onze Klantentevredenheid.

In het kader van het Contract, zullen de persoonsgegevens van de Klant mogen worden opgeslaan, behandeld en doorgestuurd door ELTO BELUX (i) naar Renault group, waarvan ELTO BELUX deel uitmaakt, met administratieve en update van de klanten databank doeleinden, en (ii) naar zijn onderaannemers en/of dienstverleners en/of technische partners, enkel om de Installatie en de oplaadoplossing degelijk te organiseren. Deze onderaannemers en/of technische verleners zullen geen toegang krijgen tot deze gegevens  
Dans le cadre du Contrat, les informations à caractère personnel du Client pourront être stockées, traitées et transférées par ELTO BELUX (i) au groupe Renault, auquel ELTO BELUX appartient, à des fins d’administration et de mise à jour de sa base client, et (ii) à ses sous-traitants et/ou ses prestataires techniques, uniquement à des fins d’organisation de l’installation de la Solution de Recharge. Ces sous-traitants et/ou prestataires techniques ne pourront accéder à ces données que pour les besoins du respect des obligations de ELTO BELUX au titre des présentes et uniquement dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ELTO BELUX behandelt uw persoonsgegevens met verschillende doeleinden, namelijk maar niet alleen:

·       In het kader van onze diensten (namelijk de Installatie van een oplaadinfrastructuur, het beheer van deze, enz.);

·       Om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te volgen;

·       Met marketing doeleinden;

·       Om u te informeren over de wijzigingen in onze diensten en producten.

4. Redenen:

ELTO BELUX behandelt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere juridische fundamenten, zoals:

·       De uitvoering van het Contract tussen u en ELTO BELUX (of de voorbereiding daarvan);

·       De navolging van een wettelijke of reglementaire verplichting;

·       De bescherming van uw levensinteressen of van deze van een andere fysieke persoon;

·       De bescherming van de legitieme interessen van ELTO BELUX als verantwoordelijk van de behandeling of van een derde, behalve als de interessen, de vrijheden of de funamentele rechten van de persoon die de bescherming van zijn persoonsgegevens nodig heeft, overwinnen de eerst genoemde interessen;

·      Uw toestemming.

De verschillende fundamenten waarop ELTO BELUX zich baseert om de persoonsgegevens te behandelen, vindt u ook terug in Artikel 6 van de wet over de databescherming.

5. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

ELTO BELUX behandelt tevens de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, namelijk:

·       De gegevens van mensen jonger dan 16 jaar;

·       De persoonsgegevens die de raciale of ethnische afkomst, de politieke buigingen, de religieuse of fylosofische overtuigingen, of het behoren tot een bepaald vakbond onthullen, alsook de behandeling van de genetische gegevens, de gegevens over de gezondheid of het sexueel gedrag of de sexuële oriëntatie van een persoon.

ELTO BELUX verwijst naar Artikel 9 van de wet over de gegevensbescherming in deze context.

6. Overbrengen:

ELTO BELUX verkoopt uw gegevens aan derden niet.

Niettemin, om onze activiteiten tot een goed einde te brengen en u de beste service mogelijk te garanderen, is het soms nodig om sommige persoonsgegevens naar andere partijen door te sturen. Uw persoonsgegevens mogen verstuurd worden naar:

·       de derden die van belang zijn en/of noodzakelijk voor de dienstverlening;

·       de derden, zoals regulatoren en andere overheden, om onze wettelijke verplichtingen na te volgen;

·       Externe leveranciers, zoals ICT dienstverleners, zoals bijvoorbeel NEOFLEET, telecom diensten, enz.;

·       Onderaannemers zoals NEOFLEET, als een behandelingsovereenkomst is afgesloten met deze partner.

Let op, deze lijst moet niet als volledig worden beschouwd. Deze lijst kan ook nationale of buitenlandse stakeholders omvatten. Wij geven enkel gegevens door met de doeleinden die in deze vertrouwelijkheidsaangifte worden vermeld en op basis van de vermelde juridische fundamenten.

7. Duur van bewaring van de gegevens:

ELTO BELUX zal uw persoonsgegevens bewaren en behandelen totdat deze niet meer nodig zijn om de in deze vertrouwelijkheidsaangifte genoemde doelen te bereiken. Er zal ook rekening worden genomen met de natuur van de relatie tussen u en ELTO BELUX, de wettelijke bewaringstermijnen, de legitieme interessen, enz.

De persoonsgegevens zullen van onze systemen worden geschrapt, 10 jaar na:

·       het einde van het contract ;

·       het einde van de samenwerking.

ELTO BELUX behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren en afhandelen als dit te wijten aan een legale of reglementaire verplichting wordt genoodzaakt. Bij voorbeel in het kader van een geschil tussen u en ELTO BELUX, of als de bewaring wordt rechtvaardigd door een andere juridische basis.

8. Vertrouwelijkheid en veiligheid:

ELTO BELUX verbindt zich ertoe om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, organisationele en technische maatregelen inbegrepen, om een veiligheidsniveau te garanderen dat geschikt is aan de gevoeligheid van de gegevens en de mogelijke risico's. Dit betekent in het bijzonder de verlening van middelen met het oog op het beschermen van de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Deze maatregelen hebben voornamelijk als doel om een verdraaiing van de gegevens te voorkomen en ervoor te zorgen dat geen enkele niet toegelaten derde toegang tot deze gegevens krijgt.

9. Uw rechten:

9.1 Toegangsrechten:

Conform de wetgeving van pas, beschikt de Klant over een toegangsrecht.

Voor meer informatie, het beleid van ELTO BELUX over de bescherming van persoonsgegevens mag naar de Klant worden gecommuniceerd op eerste verzoek en op papier.

9.2. Recht om zijn toestemming in te trekken:

De Klant mag ook zijn toestemming op eender welk moment intrekken, namelijk als deze de wettelijke basis van de afhandeling voor zijn intrek vormt. De Klant mag zijn toestemming over het gebruik van zijn persoonsgegevens met commerciële en/of profiling doeleinden op eender welk moment intrekken. In dergelijk geval, mag hij zijn oppositie tegen deze behandeling laten weten door contact op te nemen met de Klantendienst van ELTO BELUX.

In dit geval zal het verzoek van intrek van de toestemming van de Klant conform de wet van kracht en de vooropgestelde termijnen worden behandeld.

9.3 Verbetering en aanvullende gegevens:

Conform de wetgeving van kracht, beschikt de Klant over een verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens.

9.4. Recht op het verwijderen van de gegevens ("recht op vergetelheid") :

Conform de wetgeving van kracht, beschikt de Klant over een verwijderingsrecht van zijn persoonsgegevens.

9.5. Recht op het beperken van de afhandeling:

Conform de wetgeving van kracht, beschikt de Klant over een beperkingsrecht van zijn persoonsgegevens.

9.6. Recht op de gegevensoverdraagbaarheid:

Conform de wetgeviong van kracht, beschikt de Klant over een recht op de gegevensoverdraagbaarheid in een gestructureerd en standaard formaat.

9.7. Oppositierecht:

Conform de wetgeving van kracht, beschikt de Klant over een oppositierecht tegen de afhandeling van zijn persoonsgegevens.

De Klant beschikt ook over het recht om:

·       richtlijnen te bepalen omtrent zijn persoonsgegevens naar aanleiding van zijn overlijden;

·       een aanklag in te dienen bij een controle overheid.

10. Bestuur van bescherming van de gegevens:

De Klant mag al zijn rechten rechtstreeks uitoefenen bij ELTO BELUX door zijn aanvraag in te dienen via het formulier online beschikbaar via www/mobilize-power-solutions.be/mentions-legales of een postbrief naar het adres: ELTO BELUX – 1070 ANDERLECHT, Chaussée de Mons 281. Bij gebrek aan antwoord of voldoend antwoord van ELTO BELUX, heeft de Klant de mogelijkheid om een aanklag in te dienen bij de Overheid van Databescherming (1000 BRUSSEL, Rue de la presse 35,– contact@apd-gba.be).

11. Wijziging van deze verklaring:

ELTO BELUX behoudt zich het recht voor om deze verklaring te verbeteren of wijzigen.

Er wordt dus aan de Klant aangeraden om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd up to date bent met de mogelijke wijzigingen.

Om uw persoonsgegevens te verbeteren, of uw rechten krachtens de GDPR te gebruiken, klik op de knop hieronder.